Thunder Piranha Patrol hike

2021-05-08 Thunder Piranha Patrol hike - Santa Ysabel Truck Trail

Thunder Piranha Patrol hike at Santa Ysabel Truck Trail